REGULAMIN PROMOCJI  - „Black Friday z Malumi”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Black Friday z Malumi”.

2. Promocja jest organizowana przez Marta Kilan M-3 Projekt wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 644-110-14-89, REGON 272493954 z siedzibą przy ul. Chrobrego 8a w Sosnowcu (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji. 

3. Promocja odbywa się na stronie internetowej www.malumi.pl

4. Promocja obowiązuje na stronie internetowej w dniach od 24 do 27 listopada 2023 roku (dalej ”Czas trwania Promocji”).

5. Celem Promocji jest promowanie Produktów Promocyjnych.

 

ZASADY PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która złoży zamówienie i jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia pozostałe warunki Regulaminu.

2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są produkty z kategorii: „Tapety dla dzieci”, „Tapety do salonu i sypialni”, „Naklejki” i „Rabat 30%”. Typ kategorii produktu widoczny jest na stronie produktu. 

4. W ramach Promocji uczestnik dokonujący w Okresie trwania Promocji zakupu na produkty z kategorii wymienionych w punkcie powyżej może otrzymać następujące rabaty:

Rabat na produkty z kategorii „Tapety dla dzieci” i „Tapety do salonu i sypialni”:

o 5% rabatu dla zamówień do 1500,00 zł

o 10% rabatu dla zamówień powyżej 1500,00 zł do 3000,00 zł

o 15% rabatu dla zamówień powyżej 3000,00 zł

Rabat na produkty z kategorii „Naklejki”:

o 20% rabatu na produkty w kategorii „Naklejki”

Rabat na produkty z kategorii „Rabat 30%”

o 30% rabatu na produkty z kategorii „Rabat 30%”

5. Promocja obejmuje tylko sprzedaży internetową odbywającą się przez sklep www.malumi.pl

6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

7. Rabaty obowiązujące w Promocji nie łączą się ze sobą, ani z żadnym innym rabatem mogącym być użytym na stronie www.malumi.pl

8. Rabaty obowiązują klientów detalicznych, nie związanych umowami oraz warunkami handlowymi z Organizatorem.

9. Promocja obejmuje zamówienia złożone i opłacone w trakcie jej trwania. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień nie opłaconych w trakcie trwania promocji. 

10. Termin realizacji zamówień objętych promocją wynosi do 20 dni roboczych. W czas 20 dni roboczych nie jest wliczony czas dostawy zamówienia.  

11. Zamówienie jest realizowane po przyjęciu go i zaksięgowaniu opłaty za zamówienie. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.

2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.

3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres hello@malumi.pl.

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

6. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób składających reklamacje stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.malumi.pl/Black_Friday_regulamin.