Korzystanie z sklepu internetowego malumi.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§1 Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego Malumi.pl jest firma Marta Kilan M-3 Projekt wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 644-330-09-16, REGON 241263543 z siedzibą przy ul. Chrobrego 8a w Sosnowcu – zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

2. Kupujący poprzez sklep internetowy Malumi.pl – zwany w dalszej części Regulaminu Nabywcą.

3. Świadczenie usług produkcji na zamówienie poprzez sklep internetowy Malumi.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z sklepu Malumi.pl. Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Przed złożeniem zamówienia w sklepie Malumi.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

6. Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach sklepu Malumi.pl.

7. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

8. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań kontakt ze sklepem internetowym Malumi.pl następuje drogą elektroniczną na adres: hello@malumi.pl

9. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego Malumi.pl nie wymaga rejestracji.

§2 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Malumi.pl.

3. Rejestracja w sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego Malumi.pl, są nieodpłatne. 

4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie sklepu internetowego Malumi.pl.

5. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Login oraz Hasło.

6. Warunkiem Rejestracji jest akceptacja warunków Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

7. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracji, oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

8. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym Malumi.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

9. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego Malumi.pl należy wysłać drogą elektroniczną wiadomość z prośbą o usunięcie konta na adres: hello@malumi.pl z adresu poczty elektronicznej podanej przy rejestracji w sklepie internetowym Malumi.pl.

10. Klient jest zobowiązany chronić dane konta Klienta i nie udostępniać ich osobom trzecim.

 

§3 Zamówienia

1. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez Malumi.pl internetowy system konfiguracji wyrobów i obsługi zamówień dostępny online.

2. Użytkownik może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu Malumi.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. Osoby mające mniej niż 18 lat, mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą oraz zgodą rodziców/opiekuna prawnego.

4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Składanie zamówień przez Nabywcę na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Malumi.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

6. Sklep internetowy Malumi.pl prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski i Europy. Zamówienia zagraniczne realizowane są po wcześniejszym ustaleniu drogą poczty elektronicznej sposobu oraz kosztu wysyłki.

7. Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany przez Nabywcę przy użyciu mechanizmów dostępnych na stronie internetowej serwisu Malumi.pl.

8. Tapety dostępne w sklepie internetowym Malumi.pl są produkowane na indywidualny wymiar podany każdorazowo przez Nabywcę i nie podlegają zwrotowi.

9. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Nabywcę oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem Zamówienia.

10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Nabywcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Nabywcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Nabywcą a Sprzedawcą.

11. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.

12. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 7 dni od złożenia Zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień Malumi.pl.

13. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji na indywidualne Zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

14. Nabywca będzie informowany o aktualnym stanie jego Zamówienia na adres mailowy podany podczas rejestracji albo dokonywania zakupów bez rejestracji.

 

§4 Płatność

1. Wszystkie podane w sklepie internetowym Malumi.pl ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji grafik. Osobno doliczany jest koszt wysyłki.

2. Płatności za produkty powinny być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek bankowy:

ING 12 1050 1360 1000 0090 6897 6837 albo poprzez system płatności online PayPal lub PAYu.

3. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty Zamówienia na rachunek bankowy Sprzedającego.

4. Brak wpłaty do 7 dni od daty założenia Zamówienia przez Nabywcę skutkuje anulowaniem Zamówienia przez Sprzedawcę. 

5. W przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych oraz w sytuacji, gdy Zamówienie budzi wątpliwości Sklep internetowy Malumi.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny. Zwrot uiszczonej kwoty nastąpi w ciągu 7 dni na konto, z którego został zrobiony przelew.

6. Do każdego Zamówienia złożonego w sklepie internetowym Malumi.pl wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura o czym klient musi poinformować przy składaniu zamówienia.

7. Od 1 stycznia 2020 r. chcąc w przyszłości otrzymać fakturę, Nabywca jest zobowiązany do podania numeru NIP przy wystawianiu paragonu.

 

§5 Dostawa

1. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w Zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu. W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Dostawy na terytorium Polski realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Koszt dostawy na terytorium Polski wynosi 25zł brutto.

4. Realizacja Zamówienia w sklepie internetowym Malumi.pl wynosi 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

5. Sklep internetowy Malumi.pl nie odpowiada za ewentualne opóźnienia terminu otrzymania przesyłki wynikłe z niedotrzymania terminów przez Firmę Kurierską lub podania przez Nabywcę nieprawidłowych danych dla doręczenia.

6. W przypadku większych zamówień sklep internetowy Malumi.pl zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie (po uprzednim poinformowaniu Nabywcy drogą e-mail lub telefonicznie).

7. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

8. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.

9. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom Umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 14 dni.

10. Odbiór osobisty w godzinach 9-15.30 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru, z lokalu na ul. Lenartowicza 11 w Sosnowcu.

 

§6 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Przy pakowaniu produktów Sprzedający stosuje rozwiązanie, przy którym wydruk nie styka się ze ściankami opakowania. Tuby oraz opakowania kartonowe, w które zapakowane są produkty oznaczone oryginalnymi naklejkami ze znakiem firmowym Malumi.pl. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: hello@malumi.pl.

2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: hello@Malumi.pl.

 

§7 Rękojmia

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków fototapet, plakatów oraz naklejek nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z kolorem widzianym na ekranie oraz z kolorem zamówionych próbek, jak również odstępstwa wynikające z różnic powierzchni materiałów nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

2. W celu lepszego zapoznania się z oferowanymi produktami firmy Malumi.pl Nabywca może zamówić próbkę wydruku fototapety w cenie 6 zł za sztukę plus przesyłka. Wielkość próbki fototapety 30x96cm.

3. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.

4. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie zgłosić pisemnie na adres mailowy Sprzedającego. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad do 3 dni od momentu dostarczenia towaru, towar uważa się za zaakceptowany.

5. W przypadku błędów w realizacji zamówienia tj. złe wymiary, złe dopasowanie brytów, brak laminatu (w przypadku, gdy został zamówiony). Sklep gwarantuje wymianę towaru na towar właściwy, pod warunkiem zgłoszenia błędów produkcyjnych w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.

6. W przypadku błędów w realizacji zamówienia, niepasujących wzorów lub kolorów pomiędzy brytami reklamacje należy składać przed aplikacją na ścianie - poprzez zrobienie zdjęć wysłanie na adres mailowy na hello@Malumi.pl

7. Produkty będące przedmiotem reklamacji powinny być odesłane zwykłą paczką wraz z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura) oraz adnotacja dotyczącą przyczyny reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty odesłania paczki zostaną zwrócone.

8. Jakiekolwiek przesyłki wysyłane na koszt sklepu internetowego Malumi.pl nie będą odbierane.

9. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z Zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić Sprzedającemu przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki, plakatu czy obrazu do samodzielnego montażu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

10. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania Umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty Zamówienia.

11. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z Umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z Umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 

§8 Zwrot towaru

1. Sklep internetowy Malumi.pl posiada w swojej ofercie tylko produkty na zamówienie.

2. Nabywca określa parametry Zamówienia – wybiera grafikę lub jego fragment, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.

3. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego Zamówienia, dlatego  zgodnie z treścią art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (indywidualne zamówienie) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§9 Prawa autorskie

1. Wszystkie sprzedawane produkty (dalej dzieła) firmy Malumi.pl są chronione prawem autorskim. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.

2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest jedynie po wykupieniu licencji na dane dzieło oraz pisemnej zgodzie Sprzedającego. W przypadku braku opłaty licencyjnej oraz zgody Sprzedającego, wykorzystujący produkty firmy Malumi.pl zostanie wezwany do natychmiastowego zaprzestania używania dzieł i jego usunięcia, na własny koszt oraz opłaty stosownego odszkodowania - w sprawach spornych sprawa zostanie wysłana do właściwego sądu.

3. Dzieła udostępnione na sklepie internetowym Malumi.pl (zdjęcia, teksty i inne) mogą być publikowane w internecie wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy adresu sklepu internetowego firmy Malumi - www.Malumi.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§10 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.